Individuel terapi

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder individuel terapi og rådgivning til voksne og unge over 14 år.

 

Tilsammen har vi stor erfaring med en lang række udfordringer som:

 • Stress og tilbagevenden til arbejde efter sygdom
 • Angst
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Traumer og PTSD
 • Udfordringer i sociale relationer
 • Lavt selvværd
 • Livskriser og eksistentielle problemstillinger
 • Tab og Sorg

 

Hvorfor søge terapi?

Vi møder alle udfordringer og kampe i livet. Når man opsøger terapi, er man ofte plaget af følelsesmæssigt ubehag som angst, stress, nedtrykthed, ensomhed eller usikkerhed. Somme tider er det opstået på baggrund af kritiske begivenheder eller omvæltninger i livet; andre gange er det gradvist opbygget over tid.

Med de svære følelser følger ofte handlemæssige krumspring for at rumme det ubehag, man befinder sig i. Det kan f.eks. være isolation, grublerier, kontroladfærd, vredesudbrud, overforbrug af mad eller alkohol, søgen efter bekræftelse eller underordning af egne behov. Ofte er disse krumspring med til at spænde ben for os og skabe yderligere problemer i det lange løb.

Vi er ikke skabt til at være med vores udfordringer alene. Somme tider kan en god snak med en af vores nærmeste være tilstrækkelig hjælp til at se vores situation i et nyt perspektiv og ændre retning. Når man gennem længere tid føler sig fastlåst i mønstre, som man ikke kan finde vejen ud af, eller når følelsespresset er så stort, at det er svært at få øje på konstruktive handlemuligheder, kan målrettet og professionel terapi være afgørende for at komme videre.

 

Hvad kan terapi hjælpe med?

Terapi kan være en afgørende hjælp til at komme fri af fastlåstheden og opnå positiv forandring og øget livskvalitet. Uanset om det er uoverskuelige livsomvæltninger, fastlåste tankemønstre eller smertefulde følelser, du slider mest med, vil vi bestræbe os på at møde dig i lige præcis din situation og problematik.

Et grundlæggende mål med terapi er, at du bliver bedre i stand til at udfolde dig og leve det liv, du ønsker. I terapien kan du få hjælp til at håndtere dine svære tanker og følelser, så de fylder mindre og tager mindre energi. Du vil komme til at se dine udfordringer i et nyt perspektiv, få et tydeligere blik på dine tanker, følelser og handlemønstre samt en forståelse af, hvordan de hænger sammen i ofte selvforstærkende cirkler. Og du vil kunne udvikle færdigheder i at tackle dine udfordringer på nye og konstruktive måder, så de ikke skygger for alt det vigtige og meningsfulde i dit liv.

 

Et terapeutisk forløb

Første samtale
Det er vigtigt for os, at du føler dig mødt i et trygt og respektfuldt rum, hvor vi tager udgangspunkt i dine ønsker og din oplevelse af din situation. Ved første samtale vil vi lave en grundig indledende afklaring både af dine aktuelle udfordringer og ønsker og af din bredere livssituation. På den baggrund vil vi sammen med dig sætte retning og realistiske målsætninger for forløbet.

Omfang og rammer for forløbet
Ved den første samtale aftaler vi, hvordan frekvensen af samtaler skal være. Som regel starter man med samtaler med 1-2 ugers mellemrum, for senere at mødes med længere intervaller. Ofte giver vi også et omtrentligt bud på, hvor langt et forløb du har brug for. Der kan være stor forskel på længden af terapiforløb. Mange klienter kommer med relativt afgrænsede problemstillinger, hvor man kan skabe væsentlig forandring på 6-8 samtaler. Andre har brug for et væsentligt længere forløb, hvor man arbejder mere i dybden med flere forskellige livsaspekter.

Forløbets indhold
Forløbets indhold kan variere meget og vil altid tilpasses dig, din problemstilling og dine mål. Den gode samtale er en vigtig del af terapien. Men terapi indeholder meget mere end det.

Andre elementer i terapien kan være:

 • Undervisning i de problemstillinger, du kæmper med, så du får bedre forståelse af dem
 • Træning i at mærke efter dine følelser, så du bliver mere fortrolig og tryg ved dem
 • Konkrete redskaber til at håndtere vanskelige tanker og følelser
 • Opmærksomhedsøvelser og meditationer mhp. at skabe et sikkert ståsted og opøve større nærvær her og nu
 • Guidet udforskning af dine livsværdier
 • Udarbejdelse af konkrete strategier og planer

Vigtigt er også, at forandringerne finder sted ikke blot i terapilokalet, men mindst lige så meget i din dagligdags livsudfoldelse. Der ligger derfor et vigtig arbejde mellem sessionerne. Det kan indebære registrering af tanker, følelser og handlemønstre, afprøvning af nye strategier, eller træning af øvelser, som vi sammen har udforsket i terapien.

Sidebar