ACT som metode

Om ACT

ACT er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi. Det betyder blandt andet, at et vigtigt fokus i terapien er vores tanker, følelser og handlinger. Det, vi tænker og føler, kan have stor indflydelse på vores handlinger, og vores handlinger kan omvendt have stor indflydelse på, hvad vi tænker og føler. I ACT arbejder vi med begge dele.

ACT er en evidensbaseret terapi, dvs. at metoden undersøges fortløbende og har vist effekt i en lang række videnskabelige undersøgelser. Du kan læse mere om den videnskabelige dokumentation for ACT her.

 

Fokuspunkter i ACT

Et overordnet mål med ACT er at skabe forudsætninger for at leve et meningsfuldt liv. Ligesom de fleste andre psykologiske retninger indeholder ACT metoder til at håndtere svære oplevelser. I ACT er grundantagelsen, at det er mindst ligeså vigtigt at leve meningsfuldt. Sagt på en anden måde, så er det primære sigte i ACT at skabe grobund for at leve et godt liv, snarere end at fixe eller fjerne ubehagelige tanker og følelser. Med det sigte arbejder vi i ACT på at fremme tre forskellige processer kaldet ’Åben’, ’Engageret’ og ’Tilstede’.

 

Åben

Fleksibel håndtering af tanker og følelser versus ‘oplevelsesmæssig undgåelse’

I ACT tilstræber vi et åbent, fleksibelt og konstruktivt forhold til vores tanker og følelser. Det indebærer bl.a., en åbenhed for at opleve dem og undersøge deres funktion. Når de ikke leder i retning af det, vi dybest set ønsker i det lange løb, arbejder vi på ikke at blive for opslugt og styret af dem. I et ACT forløb udforsker vi typisk de følelses- og tankemønstre, der aktuelt fylder for dig. Med konkrete øvelser udvikler vi i tillæg fleksible færdigheder i at navigere frit og fleksibelt i forhold til dem på den mest hjælpsomme måde.

Modpolen til et åbent og fleksibelt forhold til vores tanker og følelser kaldes i ACT for ’oplevelsesmæssig undgåelse’. Når vi kæmper for at undgå ubehagelige følelser og tanker, bliver vi paradoksalt nok ofte lettere opslugt og styret af dem på uhensigtsmæssige måder. For eksempel kan det afholde os fra at deltage i betydningsfulde begivenheder og aktiviteter, hvis alene forestillingen om at deltage ledsages af tanker om at være kedelig eller ligegyldig og følelser som nervøsitet og angst. I ACT reducerer vi de svære følelser og tankers uhensigtsmæssige indflydelse gennem et mere åbent og fleksibelt forhold til dem, så de ikke længere fungerer som barrierer for vores livsudfoldelse.

 

Engageret

Kontakt til værdier og engageret handling versus meningsløshed og fastlåsthed

Et helt centralt fokus i ACT er, hvad der er betydningsfuldt for dig og bidrager til et godt og meningsfuldt liv på den lange bane og her og nu. Et ACT forløb vil typisk omfatte en eksistentiel afklaring af værdier og en udforskning af hvilke handlemønstre, der bringer dig i den retning, du gerne vil i dit liv. I ACT arbejder vi på, hvordan du helt konkret tager skridt i retning af et liv, hvor vitalitet og meningsfuldhed har en større plads.

Modsætningen til værdiorienteret engageret handling kan føles som et liv på autopilot, der måske nok er produktivt, men ikke rigtigt meningsfuldt eller glædeligt. Det kan også vise sig ved stilstand i trygge rammer og vaner, der uden stillingtagen med tiden fører til tomhed og meningsløshed. I ACT bringer vi dit vitale og meningsfulde liv helt frem på hovedscenen igen og hjælper dine betydningsfulde handlinger på vej.

 

Tilstede

Bevidst nærvær og fleksibel perspektivering versus autopilot og skyklapper

Et sæt grundlæggende færdigheder, vi arbejder med i ACT, er evnen til at være tilstede her og nu og evnen til bevidst og fleksibelt at skifte perspektiv. Hvad enten det drejer sig om nærværet i vores relationer, vores opmærksomhed på omverdenen, vores forhold til os selv eller muligheden for at mærke vitalitet og engagement i livet, så er en forudsætning for at kunne arbejde med os selv, at vi lægger mærke til vores egne, sansninger, tanker, følelser, behov, ønsker, intentioner og tilskyndelser, som de opstår her og nu. Samtidigt er det berigende, indsigtsgivende og styrkende at eksperimentere med de perspektiver, vi møder os selv, andre og omverdenen fra.

Et liv uden bevidst nærvær er på sin vis som ikke at være herre i eget hus. Er vi ikke opmærksomme på, hvad der tilskynder os, og hvordan vi handler, er vi heller ikke i stand til at tage bevidste valg. Det kan let give oplevelsen af konstant at måtte reagere i nødvendighed, frem for frit at agere i overensstemmelse med, hvad vi egentlig ønsker at stå inde for. Det kan også karakteriseres med det velkendte udsagn, at ’livet er noget, der sker, mens vi har travlt med noget andet’. Som mennesker har vi en enestående egenskab til at repræsentere, til at forestille os scenarier, forudsige mulige udfald, planlægge, genkalde minder osv. Det er i udgangspunktet en fantastisk brugbar egenskab. Men er vi mere optaget af fremtidige bekymringer, genspillinger af tidligere ulykker, eller fanget i konstant dømmende selvkritik, bliver vi let ubehjælpsomt ængstelige, stressede, nedtrykte og ude af stand til at opleve engagement og vitalitet her og nu. Udover at træne ikke-dømmende bevidst nærvær her og nu, kan vi også åbne handlerummet gennem at kultivere mere medfølende og værdiorienterede perspektiver at møde os selv og omverdenen med.

Sidebar

Terapi som problemløsning og det gode livs vej

De fleste søger terapi med et ønske om hjælp til uløste problemer i livet. Det kan være vanskeligheder ved at håndtere ubehagelige følelser, generende tanker, sociale relationer eller andre forhold i hverdagen. Til grund for det ønske ligger sædvanligvis et mere grundlæggende ønske om at leve et godt og lykkeligt liv, som problemerne synes at stå i vejen for. Der findes imidlertid forskellige forståelser af, hvad det vil sige at leve et godt eller lykkeligt liv.

Det gode liv som følelsesmæssigt velbehag

Følelsesmæssigt velbehag er en flygtig størrelse og en tilstand, vi ikke har kontrol over. Som mennesker oplever vi helt naturligt følelsesmæssige svingninger i vores daglige liv. Vi bliver kede af det, når vi lider tab, usikre når vi står i nye og ukendte situationer, og vi føler os trætte og pressede, når vi skal i gang med en krævende opgave. Hvis vi hele tiden navigerer efter følelsesmæssigt velbehag, vil vi indskrænke vores udfoldelsesmuligheder, f.eks. vil vi give op overfor nye udfordringer og altid holde os til det trygge og velkendte. På lang sigt kan det bidrage til følelser af tomhed og utilfredshed med os selv.

Hvad er det gode liv?

I ACT skelnes især mellem to væsentligt forskelige betydninger af det gode liv:

  • Det gode liv som en tilstand af følelsesmæssigt velbehag; at mærke glæde, harmoni og fravær af følelsesmæssigt ubehag som angst, tristhed og frustration.
  • Det gode liv som det meningsfulde liv; at, leve sit liv i overensstemmelse med, hvad der er vigtigt, rigtigt og værdifuldt.

I ACT navigerer vi primært efter det gode liv som det meningsfulde liv. Det er der flere grunde til.

Det gode liv som meningsfuldhed

Meningsfuldhed er en mere vedvarende tilstand, der understøttes, når vi i vores daglige liv (overvejende) handler i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt og værdifuldt for os; når vi kan være vedholdende og udfordre os selv, også når det presser os følelsesmæssigt. Meningsfuldhed er oplevelsen af, at vores liv har en retning, der sættes på baggrund af vores grundlæggende værdier. Meningsfuldhed er ikke nødvendigvis forbundet med følelsesmæssigt velbehag hvert moment i livet, men er fundament for en mere vedvarende følelse af, at kunne stå ved os selv og vores handlinger, og af at bruge vores liv med omhu og omtanke.